Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Trons pelare
       - grundläggande om tron i islam

Tron på Gud
Tron på änglarna
Tron på Guds uppenbarade böcker
Tron på profeter och Guds budbärare
Tron på domedagen
Tron på Al-Qadar

Tron på Gud
Muslimer tror på en unik och ojämförlig Gud. Han har ingen son och heller ingen partner, och ingen förutom Han ensam, har rätt till att bli tillbedd. Han är den sanne Guden, och all annan gudomlighet är falsk. Han har de mest praktfulla namn och de mest enastående, perfekta egenskaper. Ingen delar Hans gudomlighet eller Hans egenskaper. I Koranen beskriver Gud Sig själv:

"SÄG: Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom."

(Koranen 112:1-4)

Ingen har rätt till att bli åkallad, bönfallas, tillbedd, eller visad någon form av dyrkan, bortsett från Gud enbart. Enbart Gud är den Allsmäktige, Skaparen, den Suveräne och Upprätthållaren av allt som finns i hela universum. Han styr allt. Han är inte beroende av någon av Sina skapelser, men alla Hans skapelser är fullständigt beroende av Han. Han är Den som hör allt, Den som ser allt och Den som vet allt. På en perfekt sätt omfattar Hans kunskap allt som är, både det synliga och det dolda, det offentliga och det privata. Han vet vad som har hänt, vad som skall ske och hurdant det skall ske. Ingen händelse sker i världen utan Hans vilja. Vad Han än vill, blir det, och vad Han än inte vill, blir det inte, och det skall aldrig bli. Hans vilja överstiger alla skapelsers vilja. Han har makt över allt, och Han kan göra allt. Han är den mest Nåderike, den mest Barmhärtige och den mest Givmilde. I ett uttalande från profeten Mohammad(saw) , får vi veta att Gud är mer barmhärtig mot Sina skapelser än en mor är mot sitt barn.[1] Gud är avlägsen från orättvisor och tyranni. Han är Allvetande i alla Sina handlingar och bestämmelser.

Om någon önskar någon från Gud, kan han eller hon fråga Gud direkt utan att behöva be någon annan att fråga Gud åt en. Gud är inte Jesus, och Jesus är inte Gud.[2] Till och med Jesus själv förnekar att han är Gud. Gud har sagt i Koranen:

"De som säger: "Gud är Kristus, Marias son" förnekar sanningen; Kristus sade [själv]: Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre. Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För [dessa] syndare[3] finns ingen hjälpare."

(Koranen 5:72)

Gud är inte en treenighet. Gud Säger i Koranen:

"De som säger: "GUD är den tredje av ett tretal" förnekar sanningen - ingen annan gud finns än Gud, den Ende. Och om de inte upphör med sina påstående, kommer de bland dem som yttrar dessa hädelser förvisso att drabbas av ett plågsamt straff. Varför ångrar de sig inte och ber om Hans förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig."

(Koranen 5:73-75)

Islam avvisar att Gud vilade på den sjunde dagen av skapelsen, att Han kämpade med en av Sina änglar, att Han är en avundsjuk deltagare i ett komplott mot mänskligheten, och att Han är förkroppsligad i en mänsklig varelse. Islam avvisar även att Gud kan kännetecknas vid någon som helst mänsklig form. Allt detta anses vara blasfemisk. Gud är den Upphöjde. Han är avlägsen från all ofullkomlighet. Han blir aldrig sliten. Han blir inte trött, ej heller sover Han. Det arabiska ordet Allah betyder Gud (den Enda och sanna Gud som har skapat hela universum). Ordet Allah är ett namn för Gud som används på det arabiska språket, både av arabiska muslimer och arabiska kristna. Detta ord kan inte användas som benämning för något annat än den enda sanna Gud. Det arabiska ordet Allah nämns i Koranen mer än ca. 2700 gånger. På arameiska, ett språk som är nära besläktad med arabiska och ett språk som Jesus talade regelbundet,[4] är Gud också omtalad som Allah.

Tron på änglarna
Muslimer tror på änglarnas existens och att de är ärade skapelser. Änglarna tillber Gud själva, de lyder Han och handlar enbart på Hans befallning. Gabriel är en av änglarna, och det var han som frambringade Koranen till profeten Mohammad(saw).

Tron på Guds uppenbarade böcker
Muslimer tror att Gud uppenbarade böcker till Sina budbärare, som bevis till mänskligheten och som en vägledning för dem. En av dessa böcker är Koranen, som Gud uppenbarade till profeten Mohammad(saw). Gud har garanterat att skydda Koranen mot både korruption och förvrängning. Gud säger i Koranen:

"Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!."

(Koranen 15:9)

Tron på profeter och Guds budbärare
Muslimer tror på profeter och Guds budbärare. Dessa börjar med Adam och inkluderar Noa, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Moses och Jesus (fred vare med dem). Men Guds sista budskap till mänskligheten, en bekräftelse av det eviga budskapet, blev uppenbarad för profeten Mohammad(saw). Muslimer tror att Mohammad(saw) är den sista profeten som är sänd av Gud, för Gud säger i Koranen:

"Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt."

(Koranen 33:40)

Muslimer tror att alla profeter och budbärare var skapade människor som inte hade någon av Guds gudomliga kvaliteter.

Tron på domedagen
Muslimer tror på domedagen (uppståndelsen) då alla människor skall återuppväckas framför Gud och motta dom för sin tro och sina handlingar.

Tron på Al-Qadar
Muslimer tror på Al-Qadar, som betyder gudomlig förutbestämmelse, men tron på gudomlig förutbestämmelse betyder inte att människan inte har fri vilja. Muslimer tror däremot att Gud har gett människan den fria viljan. Det betyder att de kan välja mellan rätt och fel, och att de är ansvarig för sina val. Tron på gudomlig förutbestämmelse inkluderar tron på de följande fyra sakerna:

  1. Gud vet allt. Han vet vad som har hänt och vad som skall hända.
  2. Gud har registrerat allt som har hänt och allt som skall hända.
  3. Vad än Gud vill skall ske, det skall ske, och vad än Gud inte vill ska hända, det skall aldrig hända.
  4. Gud är Skaparen av allt.Fotnoter:
  1. Berättad i Sahih Muslim, #2754 och Sahih Al-Bukhari, #5999.
  2. Det blev rapporterat av Assosiated Press i London, 25. juni 1984, att majoriteten av de anglikanska biskopen som blev intervjuade i ett TV-program, sade: "Kristna är inte förpliktade att tro att Jesus Kristus var Gud." Undersökningen gäller 31 av Englands 39 biskoper. Rapporten nämnde vidare att 19 av de 31 biskoper sade att det var tillräckligt att anse Jesus som "Guds översta representant". Undersökningen utfördes av London Weekend Television's veckliga religiösa program, "Credo".
  3. "Syndarna" inkluderar också polyteister.
  4. NIV Compact Dictionary of the Bible [Kompakt bibelordbok, NIV] , Douglas, s. 42.

Källa: www.islam-guide.com©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com