Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Islams grunder


Vad är Islam?
Vem är muslim?
Vem är Gud?
Vem är profeten Mohammed(saw)?
Vad är Koranen?
Vad är Sunnah?
Islams fem pelare

Vad är Islam?
Översätter man det arabiska ordet islam så får vi på svenska en mängd olika betydelser som alla är aspekter av detta rika ord, såsom: överlämnande, underkastelse, lydnad, fredsstiftande. Islam är därför inte bara namnet på en av världens största religioner och en civilisation utan även benämningen på det andliga tillstånd där människan i kärlek och tilltro överlämnar sig till Gud - Allah på arabiska - varigenom hon uppnår inre frid och yttre fred. Islam är vägen tillbaka till Gud som Han har uppenbarat i Koranen och visat på genom Profeten Mohammeds liv- Guds frid och välsignelser över honom. Islam är människans ursprungliga religion. Från den förste profeten Adam till den siste profeten Muhammed har Gud uppenbarat ett och samma budskap: tron på en Enda Gud, ett liv efter detta, en räkenskapens Dag, uppmaning till goda gärningar och dygder osv. Islam i den slutgiltiga form som uppenbarades i och med Profeten Mohammed -Guds frid och välsignelser över honom- är den kompletta och sanna religionen som Gud skänkt människan och uppmanat henne att följa. Islam är ingen religion i ordets snävare bemärkelse, utan snarare ett sätt att leva, en livshållning och praxis som omfattar alla aspekter av människans liv.

Vem är muslim?
Muslim är den som överlämnar sig till Gud, följer Koranen och Profeten Muhammeds sedvänja, påbjuder det goda och förhindra det onda. Man kan födas som muslim eller övergå till islam, men det viktigaste är att man fullt ut försöker leva som en god och sann muslim. En muslim tror på Guds absoluta enhet, och på att Gud har sänt profeter till alla världens folk varav profeten Mohammed(saw) är den sista och ingen annan profet kommer efter honom. En muslim tror på att det kommer komma en Domens dag där alla ställs till svars för sin gärningar, och på att det finns änglar, och ett liv efter detta. En muslim tror på att allt som sker, det goda liksom det onda, sker med Guds vilja. En muslim tror på att Gud har uppenbarat vissa böcker och skrifter varav Koranen är den sista.

Gud definierar sanna muslimer i Koranen:

"Den Nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön - ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp"

(Koranen 25:63-64)

"Fromheten består inte att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger av det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmanen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud."

(Koranen 2:177)Vem är Gud?
Gud är den Ende utan någon like. Allah som Gud omnämner sig själv i Koranen är varken maskulinum eller femininum, och går ej heller att sätta i plural. Gud är den Barmhärtige och den Förlåtande, Unik och Evig, och beskrivs bäst genom Sina egna ord:

"Säg: Detta är Gud, den Ende, Gud, den Evige, som är Orsak till allt, Vidmakthållare av allt, hos vilken alla söker skydd. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingenting har funnits som kunde liknas vid honom"

(Koranen 112)

"Det är Han som tar emot Sina tjänares ånger och som förlåter och stryker ut dåliga handlingar; Han vet nämligen allt vad ni gör. Han bönhör dem som tror och lever rättskaffens och ger dem i Sin nåd mer än de förtjänar."

(Koranen 42:25 )

"Den som begår en dålig handling eller på annat sätt syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig. Den som syndar, skadar nämligen bara sig själv. Gud är allvetande, vis."

(Koranen 4:110-111)

"Gud är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är omsluten av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. Det är en lykta tänd med olja från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt."

(Koranen 24: 35)Vem är profeten Mohammed(saw)?
Profeten Muhammed(saw) föddes år 571 e.Kr. i staden Mekka på den arabiska halvön. Han blev tidigt föräldralös och omhändertogs av sin farbror. Han var känd för sin ärlighet och rättrådighet och var respekterad av alla. Han arbetade som köpman och hade en kontemplativ natur och vakade ofta i ensamhet uppe på ett berg. Vid fyrtio års ålder fick han en uppenbarelse där ärkeängeln Gabriel talade till honom och uppenbarade Guds ord för honom. Detta var början på den koraniska uppenbarelsen som varade i 23 år. Människor sökte sig till profeten och antog islam i Mekka, men efter att ha mött svårt motstånd från Mekkas härskande aristokrati som ville bevara status quo, så flydde profeten Mohammed(saw) och muslimerna till staden Madina norr om Mekka. Denna händelse, hijra, är startåret för den muslimska tideräkningen. Där upprättade Profeten ett riktigt islamiskt samhälle - som fram till idag är muslimernas ideal - och spred religionen islam vida omkring. Vid Profetens död år 632 evt var hela Arabien enat under islam och religionen fortsatte sin dynamik och expansion under de efterföljande kaliferna. Islams civilisation var född, en positiv kraft världens ditintills och hitintills aldrig hade skådat och som lever än idag. Profeten Mohammed(saw) var och är det främsta exemplet för mänskligheten och sändes av Gud som en barmhärtighet gentemot världen - Guds frid och välsignelser över honom, hans familj och alla hans följeslagare.

Vad är Koranen?
Koranen är den samlade uppenbarelsen som Profeten Mohammed(saw) mottog från Gud genom ärkeängeln Gabriel under 23 års tid. Den innehåller över 6000 verser som är indelade i 114 kapitel, som kallas suror. Den uppenbarades på arabiska som är islams heliga språk, och enligt islam så finns bara Koranen på arabiska, den svenska översättningen är således bara en tolkning till svenska. Ordet al-Qur'an betyder recitation, och Koranen är framförallt den upplästa texten snarare en än bok. Koranen behandlar allt det som en människa behöver veta för att leva ett gott och gudsfruktigt liv. Den innehåller uppmaningar till eftertanke, reflektion över skapelsen, samhälleliga lagar, verser om mänskliga relationer och levnadsregler. Den röda tråden är tanken om Guds absoluta enhet, tawhid, och det genomsyrar hela Koranen. Koranen är Guds eviga Ord till hela mänskligheten, lika viktigt och aktuellt för 1400 år sedan som idag, lika viktigt i Mekka som i Stockholm. Koranen är den sanna grunden att bygga sitt liv på och Guds ord som människan skall bära med sig genom hela livet.

Vad är Sunnah?
Om Koranen är islams främsta källa så är Profetens Mohammeds sunnah, dvs det han sade, gjorde och godkände, den näst viktigaste källan, och det prisma varigenom muslimer tar till sig Koranen. Profeten kallades den gående Koranen, och det är i studiet av hans välsignade liv som muslimer får kunskap om islam. Mycket av det som Profeten sade finns nedtecknat i samlingar av hadither, dvs profettraditioner. Dessa studeras noggrant av muslimer världen över som ser dem som exempel och levnadsregler att basera sina liv på. Liksom Koranen är Profeten Mohammeds sedvänja och leverne ett viktigt budskap till vår tid, som innebär att återföra den glömska människan tillbaka till tron på en Enda Gud och ett gott och rättfärdigt liv i enlighet med Guds påbud.

Islams fem pelare
Profeten - Guds frid och välsignelser över honom - sade:

"Islam är byggd på fem (pelare): Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Gud och att Muhammed är Guds sändebud, att utföra bönen, betala zakat, vallfärda till Ka'ba och fasta i månaden Ramadan." Ur Imam Nawawis 40 hadither.

 1. Trosbekännelsen - shahada : En muslim skall tro på och med hela sitt hjärta vittna att "det inte finns någon gudom utom Gud - Allah, och att Muhammed är Guds tjänare och Sändebud." Den som tror detta är muslim. Detta är hela den grund varpå islam vilar, fundamentet; att det bara finns en Enda Gud och att Han har sänt Profeten Muhammed som den sista profeten. På arabiska lyder trosbekännelsen: Ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulu.

 2. Tidebönen - salat: Muslimer skall utföra tidebönen vid fem tillfällen under dygnet beroende på solens position på himlen. Morgonbönen, middagsbönen, eftermiddagsbönen, bönen efter solnedgången och kvällsbönen. Dessa böner syftar till att ständigt påminna människan om Gud, ge henne en rytm i livet och bryta upp det vardagliga för fem tillfällen till bön och kontemplation. Bönen föregås av en tvagningsritual, wudu. Bönen kan utföras hemmavid, på arbetet eller i moskén, i enskildhet eller i gemenskap, inomhus eller ute i naturen. Bönen är en plikt för alla muslimer, män och kvinnor och det främsta sättet att tacka Gud för alla de gåvor Han skänkt människan.

  "Förrätta bönen och frukta Honom. Det är till honom ni skall samlas åter."

  (Koranen 6:72)
 3. Allmoseskatten - zakat: Det är en religiös avgift på ca 2,5 % som varje muslim skall betala varje år utifrån sina tillgångar, och som skall skänkas till de fattiga och andra behövande. Ordet zakat hör samman med ett ord som betyder rening, och det är när man betalar zakat som man renar sina tillgångar. Zakat strävar efter att fördela tillångarna och bistå de nödställda. Allt människan äger är en gåva från Gud och hon är därför förpliktigat att dela med sig av dessa och vara givmild.

  "Troende! Ni kommer inte uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni själva värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger."

  (Koranen 3:92)
 4. Fastan - sawm: Under islams nionde månad, den heliga månaden Ramadan skall varje muslimsk man och kvinna fasta, undantaget barn, sjuka, gravida m.fl. Fastan, sawm, innebär att man avhåller sig helt från mat, dryck, sexuell aktivitet från gryningen till solnedgången. Efter solnedgången kan man intaga en enkel måltid, liksom strax före gryningen. Under fastemånaden skall man fördjupa sin relation med och tro på Gud, träffa andra muslimer, besöka de sjuka, hjälpa de fattiga, se över sitt liv, och ägna tid till bön och kontemplation. Genom fastan tränar man sin självbehärskning och principfasthet, påminner sig om de som går utan mat och dryck och därför ger av sitt överflöd, renar sin kropp och sin själ. Under fastemånaden skall man vakta sin tunga, öron och sin blick från det otillåtna och förbjudna och man skall vara förlåtande och överseende. Fastemånaden Ramadan är både fest och fasta, glädje och eftertanke, och avslutas med en av islams två viktigaste högtider 'Eid al-Fitr.

  "Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. Fastan skall vara ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa skal fasta senare under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten påbjuder, skall finna att detta kommer honom själv till godo. Och fastan är till för ert väl - om ni visste hur mycket gott den tillför er!"


  (Koranen 2:183)

 5. Pilgrimsfärden - hadj: Varje muslimsk man och kvinna är förpliktigad att genomföra vallfärden till Mekka, om man har ekonomiska möjligheter därtill, minst en gång under sitt liv. Under hadj som infaller lite mer än två månader efter Ramadan så möts muslimer från alla jordens hörn, av alla färger, yrken och bakgrunder för att påvisa islams brödra- och systraskap. Man utför vissa riter till minne av profeten Abraham, hans fru Hagar och son Ismael. Alla pilgrimer är iklädda en enkel vit skrud och många av riterna syftar till att visa att vi alla är skapade av Gud, och att vi alla är Adams söner och Evas döttrar. Många muslimer ser pilgrimsfärden som höjdpunkten i sina liv. Den lilla vallfärden som kallas 'umra kan man också utföra. Den har en enklare ritual och kan utföras närsomhelst under året.

  "Och fullgör vallfärden, såväl den större som den mindre till Guds ära"

  (Koranen 2:182)©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com