Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Att följa Allahs Sändebud är ett måste


I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn

Profetens (sallallaahu `alayhi wa sallam) Följeslagare brukade ta bestämmelser i olika ämnen i sina liv från Koranen, som de brukade lära sig från Allahs Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam). Många gånger behandlar verserna i Koranen ett ämne på ett generellt sätt, utan några bestämda villkor. Ibland kommer verserna som en absolut regel, utan några förutsättningar eller begränsningar som krävs av tid, plats etc. Ett exempel på något som kom på ett generellt sätt i Koranen är Salaat (Bönen). Koranen nämner inte hur många Rak'ah (enheter i bönen) vi ska göra, eller hur vi ska röra oss fysiskt under bönen, eller tiden för bönen. På samma sätt nämner inte Koranen den minsta summan pengar som man ska ha innan man behöver betala Zakaat (välgörenhet) eller villkoren för hur man betalar det. Många av våra 'Ibaadaat (handlingar som utförs av dyrkan) kan inte utföras utan att man stannar vid de förklaringar som rör regler, pelare och villkor för ogiltigförklaring. Det är därför ett måste att gå tillbaka till Allahs Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam), för att få reda på reglerna på ett omfattande och tydligt sätt.

Många gånger fick Följeslagarna konfrontera händelser, om vilka det inte fanns några regler i Koranen, så det fanns ett behov att gå tillbaka till Profeten (sallallaahu `alayhi wa sallam) för att få veta reglerna i sådana ämnen. Det var Profeten som blev beordrad av Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) att undervisa mänskligheten, och det är Profeten som är det kunnigaste av hela mänskligheten om det som Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) förväntar sig från oss.

Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) har berättat för oss om Hans Sändebuds (sallallaahu `alayhi wa sallam) plikt vad ankommer Koranen, där Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) sa:

"Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du ska klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke."

(Koranen:16:44)

Allah har också gjort det klart för oss att Hans Sändebuds (sallallaahu `alayhi wa sallam) plikt är att förtydliga sanningen till folk när det förekommer en tvist:

"Och Vi har uppenbarat denna Skrift för dig för att du skall klargöra för dem det som de tvistar om, och som en vägledning och en nåd för dem som vill tro."

(Koranen:16:64)

Vi är förpliktigade att följa Allahs Sändebuds (sallallaahu `alayhi wa sallam) avgörande i alla tvister:

"Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt."

(Koranen:4:65)

Allah har också nämnt att Koranen och Visdom gavs till Allahs Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) för att lära folk religionens regler:

"Gud visade Sannerligen de troende [en stor nåd], då Han lät ett sändebud komma till dem, [en man] ur deras egna led, för att framföra Hans budskap till dem och rena dem [från synd] och undervisa dem i Skriften och [profeternas] Visdom [Hikma]; innan dess var de helt uppenbart på orätt väg."

(Koranen:3:164)

Beträffande den sista versen, säger de flesta lärde och de som har mycket kunskap att den Visdom (Hikma) som nämns i versen är någonting annat vid sidan om Koranen. Det är det som Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) har gett till Sändebudet (sallallaahu `alayhi wa sallam) av kunskap om de saker och regler som resten av mänskligheten inte kan förvärva. Imaam Ash-Shaafi'ee (rahimahullaah) har sagt att "Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) har nämnt Skriften, som är Koranen, och Han nämnde Visdom, och jag har lärt mig ifrån människor av kunskap att Visdomen här är Allahs Sändebuds Sunnah (sallallaahu `alayhi wa sallam). Det är ifrån Allahs (subhaanahu wa ta`aalaa) Barmhärtighet att han har sänt till oss en metod att praktisera det som finns i Koranen."

Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) stannade inte vid att säga endast Skriften, utan innefattade även Sunnah med Koranen, vilket är en antydan på dess värde och på vår plikt att följa den såsom vi måste följa Koranen. Imaam Ash-Shaafi'ee fortsätter genom att säga att bokstaven 'wa' ('och' mellan Skriften och Visdom i versen) är en förenande bokstav (konjunktion) i Arabiskan som kräver att de två delarna som den förenar måste vara olika annars kommer meningen att bli överflödig, och Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) är långt bortom det; na'oodhu billaah. Så när Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) sa att Han har skänkt de troende en stor nåd, så skänker Han inte någonting som inte är korrekt och sant. Därför måste denna Visdom följas såsom Koranen, Och Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) har aldrig beordrat oss att följa någonting förutom Honom och Hans Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam). Detta måste betyda att denna Visdom är det som kom från Allahs Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) i form av regler och uttalanden angående lagstiftning. För att förtydliga detta begrepp Sunnah, och vår plikt att följa den, sa Allah (subhaanahu wa ta`aalaa):

"De som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom -dem skall det gå väl i händer."

(Koranen:7:157)

Eftersom denna undervisning är nämnd på ett generellt sätt i denna vers, så måste det inkludera reglerna i Koranen och Sunnah.

En väldigt stark antydan på våran plikt att följa Sunnah kan man finna i denna vers:

"Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er och avstå [villigt] från det som han nekar er; och frukta Gud; Gud straffar med stränghet."

(Koranen:59:7)

Allaah har även satt lydnaden till Hans Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) i förening med lydnaden till Honom:

"Och lyd Gud och Sändebudet -kanske erfar ni [Hans] barmhärtighet."

(Koranen:3:132)

Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) har bett oss att följa alla Sändebudets (sallallaahu `alayhi wa sallam) befallningar:

"Troende! Svara när Gud och [Hans] Sändebud kallar er till det som skall förnya ert liv!"

(Koranen:8:24)

Allah gjorde lydnaden till Sändebudet (sallallaahu `alayhi wa sallam) till en form av lydnad till Honom, och följandet av Allahs Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) till en antydan om kärleken till Allah (subhaanahu wa ta`aalaa):

"Den som lyder Sändebudet lyder Gud."

(Koranen:4:80)

"Säg [Muhammad]: 'Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig."

(Koranen:3:31)

Och Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) varnade oss för att inte följa Hans Sändebuds instruktioner (sallallaahu `alayhi wa sallam):

"De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv]."

(Koranen:24:63)

Inte bara detta, men Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) berättade för oss att olydnad mot Hans Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) är Kufr (otro):

"Säg: 'Lyd Gud och Sändebudet.' Men om de vänder ryggen till [skall de veta att] Gud inte är vän till dem som förnekar sanningen [al-kuffaar]."

(Koranen:3:32)

Det tilläts aldrig av Allah (subhaanahu wa ta`aalaa) att en troende vägrar att lyda Hans Sändebuds befallningar:

"SOch när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag."

(Koranen:33:36)

För att visa att det är ett tecken på hyckleri att inte följa Allahs Sändebuds (sallallaahu `alayhi wa sallam) avgörande när en konflikt uppstår, säger Allah (subhaanahu wa ta`aalaa):

"De säger: 'Vi tror på Gud och på Sändebudet och vi lyder.' Men därefter drar sig några av dem [på nytt] undan; de är inte troende. Och om de kallas inför Gud och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, håller sig några av dem borta. Men om rätt och sanning skulle vara på deras sida, inställer de sig villigt. Är deras hjärtan sjuka? Eller har de [börjat] tvivla? Eller är de rädda att Gud och Hans Sändebud skall ge dem en orättvis behandling? Nej, det är de själva som begår orätt! När de troende kallas inför Gud och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: 'Vi har hört [kallelsen] och vi lyder'; dem skall det gå väl i händer."

(Koranen:24:47-51)

Källa: http://www.kalamullah.com/hadith03.html©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com