Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Ett budskap till icke muslimer


Källa: www.kalamullah.com
Översättning: www.konvertitguiden.com

I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Bästa läsare:
Avsikten med detta budskap är att inbjuda dig till att tänka på det och begrunda den verkliga avsikten med ditt liv på den här jorden och var du kommer att hamna någonstans i det kommande livet. Kommer du att hamna i Paradiset eller i Helveteselden? Var god notera, att när du har läst detta budskap, anses du skäligen ha fått bevis och har blivit informerad om budbärararnas varningar och efter det kommer du inte att ursäktas för att vara okunnig:

Notera att Allah den Allsmäktige är En Enda Gud. Han är Evig. Han är Vidmakthållaren. Han har inte avlats och inte avlat och det finns ingen som Honom.

 • Allah säger: 'SÄG: ''Detta är Gud, den Ende, Gud, den Evige, som är Orsak till allt, Vidmakthållaren av allt, hos vilken alla söker skydd. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingenting har funnits som kunde liknas vid Honom.'' (112:1-4)


 • Allah säger: ''Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen (har Han skapat) par (- han- och hondjur -) och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.'' (42:11)


Erfar att Allah den Allsmäktige är Skaparen av alla varelser. Det finns ingen annan gud, än Allah, för detta universum och vad det innehåller.
 • Allah säger: 'GUD är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.'' (39:62)


 • Allah säger: ''Detta är Gud, er Herre, alltings Skapare - det finns ingen gudom utom Han! Hur förvirrade är inte era begrepp!'' (40:62)


 • Allah säger: ''Gud tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Och allt går (sist och slutligen) tillbaka till Gud.'' (3:109)


Var medveten om att Allah den Allsmäktige har skapat dig av en enda orsak, vilken är att dyrka endast Honom.
 • Allah säger: ''Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall (känna Mig och) dyrka Mig.'' (51:56)


 • Allah säger: ''Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud och Gud ensam med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och eviga giltliga (påbud).'' (98:5)


Detta bör förstås utifrån dess innerlighet och renhet att dyrka Allah för att undvika att dyrka det som skapats, vilka och vad de än kan vara.
 • Allah säger: ''De som säger: ''Gud är Kristus, Marias son'' förnekar sanningen; Kristus sade (själv): ''Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre. Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För (dessa) syndare finns ingen hjälpare.'' (5:72)


 • Allah säger: ''Säg: ''Jag anropar ingen annan än min Herre och jag sätter ingen vid Hans sida.'' (72:20)


 • Allah säger: ''Säg: ''Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Gud är den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall (sträva efter att) leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!'' (18:110)


 • Allah säger: ''(Muhamad!) De som Vi (förut) har skänkt uppenbarelsen gläds över det som har uppenbarats för dig. Men bland dem som splittrats i sekter avvisar några en del av detta. Säg (till dem): ''Jag har bara blivit befalld att tillbe Gud och att inte sätta någon vid Hans sida. Jag uppmanar (människorna att dyrka) Honom och till Honom skall jag (till sist) återvända.'' (13:36)


Erfar att den person, som dyrkar Allah och som förenar med Honom någon annan eller något annat, därmed har associerat en partner till Allah och i och med det kommer den personens gärningar att vara fruktlösa och den kommer att stå bland förlorarna.
 • Allah säger: ''Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om någon sätter medhjälpare vid Guds sida skall allt vad han har åstadkommit (i denna värld) gå om intet och (i nästa liv) skall han höra till förlorarna.'' (39:65)


 • Allah säger: ''Sådan är Guds vägledning (som) Han skänker dem Han vill av Sina tjänare. Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.'' (6:88)


Notera att Allah den Allsmäktige har skickat alla profeter och budbärare för att ge stöd för och påminna mäniskor om att det inte finns någon annan gud än Allah. Att ingenting är värt att dyrka förutom Allah.
 • Allah säger: ''Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma (för att förkunna): ''Dyrka Gud och håll er borta från det onda!'' Bland dessa (människor i äldre tider) fanns den som Gud vägledde, och det fanns den som dömde sig själv att gå vilse. Gå därför ut i världen och se (spåren som visar) vad slutet blev för dem som kallade sanningen för lögn!'' (16:36)


 • Allah säger: ''Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ''Det finns ingen annan gud än Jag - tillbe Mig!'' (21:25)


 • Allah säger: ''SE, VI sände Noa till hans folk och han sade: ''Dyrka Gud, mitt folk - ni har ingen annan gud än Honom! Jag bävar för det straff (som annars skall drabba) er en Dag av svåraste vånda.'' (7:59)


Var medveten om att ha tron och att tro på alla profeter och budbärare är ett måste. Om någon förnekar tron eller inte tror på en profet eller budbärare som skickats av Allah den Allsmäktige, så förnekar de tron på Allah och misstror Honom och alla Hans profeter och budbärare.
 • Allah säger: ''SÄNDEBUDET tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: ''Vi hör och vi lyder, Herre, (ge oss) Din förlåtelse; Du är målet för vår färd.'' (2:285)


 • Allah säger: ''Det har uppenbarats för oss att (Hans) straff skall drabba dem som förnekar sanningen och vänder den ryggen.'' (20:48)


 • Allah säger: ''Och vem är orättfärdigare än den som sätter ihop lögner om Gud eller förnekar sanningen när den når honom? Är inte helvetet ett (lämpligt) tillhåll för (dessa) förnekare?'' (29:68)


 • Allah säger: ''...de som (vågar) förneka Skriften och (likaså) det som Vi uppenbarade för våra Sändebud (i äldre tid)?'' (40:70)


Var medveten om att Muhammad bin Abdullah bin Abdullmutalib (Allahs fred och välsignelser över honom) är Allahs budbärare, som sändes av Allah som en barmhärtighet till världarna, för att ge glada nyheter och varningar och att han är profeternas och budbärarnas sigill och det inte finns någon profet som kommer efter honom.
 • Allah säger: ''MUHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och (andra) sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Gud någon skada. Men Gud skall belöna dem som visar tacksamhet.'' (3:144)


 • Allah säger: ''..som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna (Skrifter), i Tora och Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom - dem skall det gå väl i händer.'' (7:157)


 • Allah säger: ''ETT SÄNDEBUD har kommit till er, (en man) ur era (egna) led. (Tanken) att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.'' (9:128)


 • Allah säger: ''Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.'' (33:40)


 • Allah säger: ''MUHAMMAD är Guds Sändebud...'' (48:29)


 • Allah säger: ''Och (minns) Jesus, Marias son, som sade, ''Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmed.'' Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: ''Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar!'' (61:6)


Lägg märke till att Allah den Allsmäktige uppenbarade för Muhammad (Allahs fred och välsignelser över honom) den Heliga Koranen som är Allas ord och som innehåller Vägledning och Ljus för världarna. Den har också förklaringar till allting.
 • Allah säger: ''För att ge människorna vägledning (inleddes) i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller (stadd) på resa (skall fasta därefter) under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll (fastan under den föreskrivna) perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa (Honom) tacksamhet. (2:185)


 • Allah säger: ''Säg: ''Vilket vittnesbörd väger tyngst?'' Säg: ''Gud är vittne mellan mig och er (att) denna Koran har uppenbarats för mig för att jag med den skall varna er och alla som nås av den. Vittnar ni att det finns andra gudar vid sidan av Gud?'' Säg: ''Detta är inte mitt vittnesbörd.'' (6:19)


 • Allah säger: ''DENNA Koran leder (människan) till den rätta, den raka vägen och ger dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att en riklig belöning väntar dem.'' (17:9)


 • Allah säger: ''MED KORANEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende, men för syndarnas del (påskyndar det) bara deras marsch mot undergången.'' (17:82)


 • Allah säger: ''Du har (Muhammad) fått ta emot (uppenbarlsen av) Koranen av en vis, en allvetande (Herre).'' (27:6)


 • Allah säger: ''I denna Koran har vi till nytta för människorna framställt alla slag av liknelser där Vi låter detaljerna växla, men de flesta av dem vägrar envist att upphöra att förneka sanningen...'' (17:89)


Uppskatta att den Heliga Koranen, som uppenbarades till Allahs profet (Allahs fred och välsignelser över honom), har varit det Största Uppenbara Miraklet någonsin. Den utmanar fortsättningsvis och beständigt mänskligheten att samlas och framställa någonting som liknar den eller som en av dess suror (kapitel).
 • Allah säger: ''Säg: ''Om människor och osynliga väsen i samarbete försökte åstadkomma något som skulle kunna jämföras med denna Koran, skulle de misslyckas, även om de gav varandra all hjälp!'' (17:88)


 • Allah säger: ''Om ni tvivlar på något av det som Vi steg för steg har uppenbarat för Vår tjänare, kom då fram med en sura som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen - andra än Gud - om ni talar sanning.'' (2:23)


Var medveten om att Allah har beordrat hela mänskligheten oavsett deras färg, kön eller språk att tro på profeten Muhammad (Allahs fred och välsignelser över honom), följa honom och lyda honom. Den som lyder profeten (Allahs fred och välsignelser över honom) lyder Allah och därmed kommer han att vara på den rätta vägen; och den som som är olydig mot profeten (Allahs fred och välsignelser över honom), är olydig mot Allah och därmed kommer han att befinna sig på den orätta vägen.
 • Allah säger: ''Säg: ''Lyd Gud och Sändebudet.'' Men om de vänder ryggen till (skall de veta att) Gud inte är vän till dem som förnekar sanningen.'' (3:32)


 • Allah säger: ''Troende! Lyd Gud och Hans Sändebud och vänd er inte bort då ni hör (Koranen läsas upp)...'' (8:20)


 • Allah säger: ''Den som lyder Sändebudet lyder Gud...'' (4:80)


 • Allah säger: ''Säg (Muhammad): ''Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.'' (3:31)


Lägg märke till att den som hör talas om profeten Muhammad (Allahs fred och välsignelser över honom) och som varken tror på honom eller följer honom är en som tvivlar på Allah, förnekar tron på Honom och den personen är därmed värdig att torteras på Domedagen.
 • Allah säger: ''Vi vet att vad de säger gör dig beklämd; men det är inte dig de kallar för lögnare, nej, det är Guds budskap som de tar avstånd ifrån, dessa orättfärdiga.'' (6:33)


 • Allah säger: ''Den Dagen skall förnekarna av sanningen och de som inte lydde sändebudet önska bli uppslukade av jorden; och de kommer inte att kunna dölja något av det som de har sagt (eller gjort) för Gud.'' (4:42)


 • Allah säger: ''Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot (Vårt) Sändebud och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och (därefter) låter Vi brinna i helvetet - vilket jämmerligt mål!'' (4:115)


 • Profeten (Allahs fred och välsignelser över honom) säger: ''Vid Den Ende i vars händer Muhammads själ finns, om någon, vare sig det är en jude eller kristen som någonstans i världen hör mig och dör utan att tro på mitt budskap, den personen kommer definitivt att finnas bland dem i Helveteselden.'' (Muslim)


Lägg märke till att religionen inför Allah är Islam och det är profeternas och budbärarnas religion. Ingen annan religion accepteras från någon, förutom Islam.
 • Allah säger: ''Och han gav sina söner, liksom (senare) Jakob, denna maning: ''Söner! Gud (själv) har valt er tro; underkasta er därför Guds vilja innan döden överraskar er.'' (2:132)


 • Allah säger: ''För Gud är (den sanna) religionen underkastelse under Hans vilja...'' (3:19)


 • Allah säger: ''Om någon vill anta en religion som inte innebär underkastelse under Guds vilja kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.'' (3:85)


Var medveten om att återuppståndelsen efter döden kommer att inträffa och är absolut sann; Timmen kommer och är absolut sann och räkenskapen på Domedagen är absolut sann.
 • Allah säger: ''Förlorade är de som förnekar det kommande mötet med Gud, ända till dess den Yttersta stunden plötsligt är över dem, och de säger: ''Vilket elände! Hur kunde vi försumma (att förbereda oss för) denna (Stund)!'' På ryggen skall de bära hela bördan av sina synder - i sanning en tung börda!'' (6:31)


 • Allah säger: ''Den Yttersta stunden skall komma, även om Jag håller dess (ankomst) hemlig, för att alla skall lönas för det som de har strävat mot.'' (20:15)


 • Allah säger: ''Den Yttersta stunden kommer - detta är höjt över allt tvivel - och Gud skall låta alla som vilar i sina gravar återuppstå.'' (22:7)


 • Allah säger: ''Men de som förnekar sanningen säger: ''Den Yttersta stunden drabbar oss aldrig! Säg: ''Vid min Herre! Helt visst skall den drabba er!...'' (34:3)


 • Allah säger: ''Utan tvivel ska den Yttersta stunden komma, men de flesta människor tror inte (på detta).'' (40:59)


 • Allah säger: ''…och därefter skall ni på Återuppståndelsens dag väckas till nytt liv.'' (23:16)


 • Allah säger: ''Gud låter (ingen) lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och (varje) god handling fördubblar Han (i värde) och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.'' (4:40)


 • Allah säger: ''Och den som gjort så litet som ett stoftskorns vikt av gott skall se det, och den som gjort så litet som ett stoftskorns vikt av ont skall se det.'' (99:7-8)


Erfar att Paradiset och dess frikostighet är absolut sann, där finns evig godhet och frikostighet som inget öra någonsin hört talas om, eller inget öga någonsin har sett eller som någon tanke någonsin har kunnat föreställa sig. Allt det har förberetts för Allahs rättfärdiga troende.
 • Allah säger: ''PARADISET som har lovats dem som fruktar Gud är som (en lustgård), genomfluten av bäckar; men dess frukter och dess (svalkande) skugga varar i evighet. Detta är verligen målet för dem som fruktar Gud, men målet för dem som förnekar sanningen är Elden.'' (13:35)


 • Allah säger: (Muhammad) Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem; var gång de förses med frukt därifrån skall de säga: ''Detta är vad vi försågs med i forna dagar'' - de kommer nämligen att få sådant som påminner om det (förgångna). Och (deras) hustrur skall vara med dem i dessa (lustgårdar), renade från (all jordisk) orenlighet, och där skall de förbli till evig tid.'' (2:25)


 • Allah säger: ''...och åt dem som valde tron och levde ett rättskaffens liv skall Vi skänka de högst belägna boningarna i paradiset med bäckar porlande nedanför, där de skall förbli till evig tid. En härlig belöning för deras möda...'' (29:58)


 • Allah säger: ''Denna Dag skall de vars arvedel är paradiset helt gå upp i sin glädje...'' (36:55)


 • Allah säger: ''Paradiset som lovats dem som fruktar Gud kan liknas vid (en lustgård) där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste honung, och där de skall njuta frukter av alla slag och (dessutom få) sin Herres förlåtelse. (Kan den som stiger in i detta paradis jämföras) med den som måste förbli i Elden och (där) dricka skållhett vatten, som bränner sönder hans inälvor?'' (47:15)


 • Allah säger: ''Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.'' (3:133)


 • Allah säger: ''Tävla (därför) om (att vinna) er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, vilket är berett att ta emot dem som tror på Gud och Hans Sändebud. Gud i Sin godhet åter Sin nåd (flöda) över den Han vill - Guds nåd är en outsinlig källa.'' (57:21)


Erfar att Helvetselden är absolut sann, dess tortyr är sann och intensiv. Det har en tortyr som är extremt intensiv, sträng och oavbruten. Dess tortyr är något som inget öra någonsin har hört talas om, eller något öga sett eller som någon tanke någonsin har kunna föreställa sig. Allt detta har förberetts för de som associerar partners till Allah och som har gjort det till falskhet att tro på Allah.
 • Allah säger: ''Vet de då inte att helvetets eld (väntar) dem som sätter sig upp mot Gud och Hans Sändebud? Där skall de förbli till evig tid - (ett elände och) en förnedring utan like! (9:63)


 • Allah säger: ''...Vi skall samla ihop dem på Uppståndelsens dag (liggande framstupa) på sina ansikten, blinda, stumma och döva. Deras slutliga bestämmelse är helvetet, och så ofta (dess eld) mattas skall Vi låta den flamma upp kring dem med förnyad styrka.'' (17:97)


 • Allah säger: ''...och låter de obotfärdiga syndarna drivas ned i helvetet, såsom boskapen drivs till vattningsstället...'' (19:86)


 • Allah säger: ''DEN SOM (på Uppståndelsen dag) kommer inför sin Herre som obotfärdig syndare skall få helvetet (på sin lott); där får han inte dö men kan inte heller leva.'' (20:74)


 • Allah säger: ''Men de som framhärdar i sin förnekelse har att se fram mot helvetets eld; döden skall inte befria dem och deras lidande skall inte lindras. Så lönar Vi varje trotsig förnekare!'' (35:36)


 • Allah säger: ''Och de som förnekade sanningen skall drivas mot helvetet, i skara efter skara, och när de når fram öppnas dess portar och väktare säger till dem: ''Har inte sändebud ur era egna led kommit och framfört er Herres budskap till er och påmint er om mötet denna Dag?'' Och de skall svara: ''Jo, (så är det).'' (39:71)


Minns att om du dör och tror på Guds enhet och på Muhammad (Allahs fred och välsignelser över honom), Allahs siste budbärare, så kommer du att vara bland dem som blir räddade och leds till Paradiset för att leva i dess frikostighet för alltid.
 • Allah säger: ''Men de som kommer inför Honom som troende efter att ha levt ett rättskaffens liv skall ges den högsta värdigheten...'' (20:75)


Däremot om du dör när du associerar partners till Allah, misstror Honom och förnekar tron på Honom, kommer du att vara bland dem som kommer att vara i Helveteselden för alltid och alltid.
 • Allah säger: ''Men den som vänder ryggen åt Mig (och Mina budskap) skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.'' (20:124)


 • Allah säger: ''Och vem är mer orättfärdig än den som, när han blir påmind om sin Herres budskap, vänder dem ryggen? (Sådana) syndare skall Vi sannerligen låta känna på Vårt straff!'' (32:22)


 • Allah säger: ''DEN SOM (på Uppståndelsens dag) kommer inför sin Herre som obotfärdig syndare skall få helvetet (på sin lott); där får han inte dö men kan inte leva heller.'' (20:74)


 • Allas säger: ''...Men skulle någon av er avsvära sig sin tro och dö som förnekare, skall hans strävanden gå om intet (och bli utan frukt) i detta liv och i det kommande; dessa människors arvedel är Elden och där skall de förbli till evig tid.'' (2:217)


Var informerad om att det inte finns något tvång i religionen; den rätta vägen är tydlig och den felaktiga vägen är tydlig. Så efter att du har läst detta och tänkt över och begrundat ovanstående budskap, kommer du inte att ursäktas pga okunnighet. Då varningarna och budskapen från alla budbärarna nu har nått dig, kommer du att ställas inför räkenskap och kommer att vara ansvarig på Domedagen, den dag när det inte finns någon fördel att dra av pengar eller barn, utan endast för dem som kommer med goda gärningar och rena hjärtan.

Notera slutligen att mänsklighetens djävular och jinner och de elaka bland de lärda bland dem planerar dag och natt för att förhindra dig från att lyssna på detta budskap och till alla andra budskap som talar om Sanningen.

Vi ber till Allah att Han hjälper dig att hitta den rätta vägen och vägleder dig till det som behagar Honom.

All ära till Allah, Vårdaren och Upprätthållaren av världarna.

Ladda hem artikeln:
"Ett budskap till icke muslimer" [doc]
"Ett budskap till icke muslimer" [pdf]©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com