Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Allah


Översatt av: En syter i Islam
Källa: http://www.Islam-qa.com

Allah är En!
Var finns Allah?
Kommer vi att få se Allah?
Hur ser Allah ut?
Vem är Allah?
Allah´s attribut
Vad kan vi göra för att Allah ska älska oss?

Allah är en
”Säg Han Allah är En, Allah Den självtillräcklige. Han föder ej och ej blev Han född och ingen är Hans like.”

(Koranen 112:1-4)

Den här suran ur Koranen beskriver Allah. Att Allah är en och att det inte finns någon annan Gud än Allah. Att Han inte behöver någon, inte är beroende av någon utan att det är vi som är beroende av Honom. Att Han inte föder någon och inte har någon avkomma. Att Han inte blev född, eftersom en som är född kommer att dö och Allah kan inte dö eftersom Han är evig, och att Han inte är någons son eftersom Han inte har några föräldrar. Han har heller ingen fru. Eftersom Allah inte har någon fru så kan Han inte få barn. Att det inte finns någon som Han eller lik Honom, Hans storhet, som har den kunskapen eller klokheten som Han har. Allah säger själv att han inte föder eller är född och att det inte finns någon som är lik Han själv.
Han är den som ensam skapat himlarna och jorden och Han ensam äger allt vi kan se och allt det vi inte kan se och Han äger och styr hela universum. Allah skapade oss människor och jinner bara för att vi ska dyrka Honom. Vi måste tro på att Allah vet vad som är bäst för oss, hur vi ska leva och hur vi ska dyrka Honom.
Vi ska endast söka hjälp från Allah för det är bara Allah som kan hjälpa oss. Allting som händer sker bara om Allah vill. Allting som vi får kommer från Allah. När vi ska slakta ett djur så ska vi slakta det i Allah´s namn och när vi svär en ed så ska vi göra det i Allah´s namn. Vi ska göra allting för Allah´s skull, för Han ensam förtjänar all vår dyrkan. Allah är En och Den Ende Guden.

Var finns Allah?
Koranen säger att Allah finns över himlarna ovanför sin Tron på det sättet som passar Honom. Det finns ingenting över Allah. Mellan den första himlen och den som är över den är det ett avstånd på femhundra år. Mellan varje himmel är det ett avstånd på femhundra år. Mellan den sjunde himlen och Allah´s kursi är det ett avstånd på femhundra år. Mellan Allah´s kursi och vattnet är det ett avstånd på femhundra år och Allah´s Tron är över vattnet, och Allah är över Tronen. SubhanAllah!

Profeten sa att Allah´s kursi jämfört med Allah´s Tron är likt en järnring slängd i ödemarken. Allah´s Tron är den största, mäktigaste och den mest utomordentligt gigantiska saken i Allah´s skapelse. Allt som Allah har skapat, himlarna och jorden och allt som finns mellan dem finns under Allah´s Tron, och allt det är beroende av Allah. Allah´s kunskap omsluter allt, Hans makt kontrollerar allt och Han bevakar över allt.

Allah´s Tron vilar på pelare och den bärs av änglar. En ängel är så enormt stor så att avståndet mellan ängelns örsnibbar och axlar är som ett avstånd på sjuhundra års resande, en som reser i sjuhundra år.

Kommer vi att få se Allah?
Några människor frågade Profeten om man kommer att få se Allah på Uppståndelsens Dag och Profeten svarade: ”Har ni några tvivel om att se solen på en molnfri dag?” Nej, O Allah´s Budbärare! sa de. ”Har ni några tvivel om att se fullmånen på en molnfri natt?” Nej, O Allah´s Budbärare! sa de. Profeten sa: ”Ni kommer att se Honom lika klart på Uppståndelsens Dag.”

Islam lär oss också att den som älskar att möta Allah, älskar Allah att möta. Det finns vissa som säger att man kan se Allah i en dröm och att Han kan ta olika former, men att man aldrig kan se Allah som Han ser ut i verkligheten eftersom ingen är Hans like. De säger att ju rättfärdigare man är i desto vackrare form kan man se Allah i en dröm. Men shaitaan är vår ständiga fiende. Han kan komma och försöka lura oss i våra drömmar.

Döden hindrar oss från att se Allah nu, men längtan finns i hjärtat. Vi måste be Allah om att vi ska få se Honom och att Han ska vara nöjd med oss när vi ska få se Honom.

Hur ser Allah ut?
Ingen har någonsin sett Allah så ingen vet hur Han ser ut. Abu Dharr frågade Profeten om Profeten har sett Allah. Profeten sa: ”(Det finns) ljus, hur kan jag se Honom? Det här ljuset som hindrade Profeten att se Allah är ett skynke, ett hölje av ljus vilket gjorde att han inte kunde se Allah.

Vi vet inte hur Han ser ut men man vet att han till exempel. har händer, fötter och ansikte men man vet inte hur dessa ser ut och vi ska inte heller försöka att föreställa oss hur Han ser ut. Men man vet att få se Allah är en stor välsignelse och lycka, det är den största välsignelsen som man kommer att njuta av, någonting oerhört fantastiskt.

Vem är Allah?
Allah är universums skapare. Han äter inte och dricker inte och sover inte. Han är Den ende som vet vad som döljer sig i en mammas mage, alltså om det är en flicka eller pojke, Han är Den ende som vet vad som ska hända imorgon, ingen utom Allah vet när det ska regna, ingen utom Allah vet var man ska dö och ingen utom Allah vet när den sista timmen ska komma. Han har all kunskap om det osedda. Han vet allt och ser allt.

Han är den som vi ska älska mest av allt och alla och varför skulle vi inte göra det när det är Han som ger oss allt vad vi har och vad vi kommer att få, Han ger oss våra vänner och vår familj, Han ger oss lyckan och kärleken. Han är den som är mest tacksam och den som uppskattar mest. Han är den som har mest tålamod och är den mest förlåtande. Han är den som bryr sig mest om sina skapelser, människor och jinner och allting annat. Han har skapat allting som du kan se och allting som du inte kan se, Han har skapat livet och döden.

Han äger allt som finns i himlarna och på jorden. Han äger paradiset och helvetet. Det finns ingen som är lik Honom och Han har all makt. Hans makt är så stor att Han på uppståndelsens dag kommer att fatta tag i hela jorden och vika ihop alla himlarna i Sin högra hand och säga: ”Jag är kungen, var finns kungarna på jorden.”

Han är den som får havet att storma och kan regnbågen forma. Han är den som får solen att skina och vinden att vina. Han är den som får himlen att ändra färg och elden att komma från berg. Han är den som får månen att lysa och vattnet att frysa. Han är den som väcker grönskan på våren och släcker stjärnor med åren.

Eftersom Han kan göra allt detta så förstår vi att det inte finns någon som är som Han, Han är den som ensam styr universum. Allah behöver ingen men vi behöver Allah. Utan Allah´s hjälp så kan vi inte leva för Han äger hjärtat som slår i ditt bröst och luften du andas.

Till Allah tillhör de vackraste namnen. Här ska du få veta några av dem:

Allah´s attribut
Allah- Den som man ber till och Den som är dyrkad. Den som innehar gudomliga egenskaper. Den som till vilken alla Hans skapelser är förslavade, att vi alla är Allah´s slavar.

Al-Khaaliq, al-Baari´,al-Musawwir – Skaparen, Bildaren av allt, Formaren. Han är Den som har skapat allt som existerar från ingenting och formade det genom Sin visdom.

Rabb – Herre, Hysaren. Herren är den som vägleder. Han bryr Sig om Sina slavar, tar hand om deras angelägenheter och skänker olika välsignelser. Han rättar till deras hjärtan, själar och attityder.

Al-Waahid, al-Ahad – En, Den Ende, Den Unike. Han är den som är unik och fullständigt perfekt utan någon annan partner i sin unikhet. Hans slavar måste tro på Hans enhet, att Han är En, man måste göra det i tro, ord och gärningar. Vi måste dyrka Honom ensam.

Al-Malik, al-Maalik, Alladhi lahu´l-Mulk – Den Suveräne, Konungen, Besittaren, Herraväldets Ägare. Han är den som har absolut kontroll över skapelsen, som ger order och som belönar och straffar. Hela universum tillhör Honom. De är alla Hans slavar och tjänare och beroende av Honom.

Al-Aleem, al-Khabeer – Den All-vetande, Den Underkunnige. Han är den som vet allt, det man kan se och det man inte kan se, det som är hemligt eller öppet, allt som är möjligt eller omöjligt i himlarna och på jorden. Han vet det förflutna, allt det som har hänt, det nuvarande, allt det som händer nu och framtiden, allt det som kommer att hända. Ingenting är gömt för Honom.

Al-Hakeem – Den Vise. Han är Den som har den maximala visdomen, är den mest klokaste. Han är Den Som skapade allting väl och vet allt om Sin skapelse och är den klokaste i att ge order.

Al-Samee´ – Den All-hörande, Den All-lyssnande. Han är Den som hör allt. Han hör alla röster på alla språk och det spelar ingen roll hur många olika språk det finns eller hur olikartade de är Han hör dem när de kallar på Honom för sina behov.

Al-Baseer – Den (All) Seende. Han ser allt, den minsta lilla sak. Han ser den minsta lilla svarta myra på den svarta stenen i den mörkaste natten. Han kan se vad som finns under jordens sju nivåer och vad som finns över de sju himlarna.

Al-Áfuw, Al-Ghaffaar, Al-Ghafoor – Benådaren, Förlåtaren, Den all-förlåtande. Han är Den som är känd för Sin förlåtelse och benådning mot Sina slavar. Alla behöver Hans förlåtelse och benådning som de behöver Hans barmhärtighet och generositet. Han har lovat att förlåta alla som följer det rätta sättet.

Al-Tawwaab – Den Nådige, Den som accepterar ånger. Han är Den som alltid accepterar om någon ångrar sig och förlåter synder hos den som syndar. Allah accepterar om någon vänder sig till Honom och ångrar sig uppriktigt. Han förlåter de som ångrar sig genom att Han hjälper dem att ångra sig och gör så att deras hjärtan vänder sig mot Honom.

Al-Wudood – Den Älskande. Han älskar Sina Profeter och Budbärare och deras efterföljare, de som följer dem, och de älskar Honom. Han är kärare för dem än någonting annat. Han har fyllt deras hjärtan med kärlek för Honom. Deras hjärtan dras till Honom av kärlek och uppriktighet och de ångrar sig ständigt till Honom.

Al-Razzaaq – Försörjaren, Den som Förser. Han är Den som försörjer till Sina slavar. Det finns ingen skapelse på jorden som Han inte försörjer. Han förser och försörjer alla.

Al-Hakam, Al-Ádl – Domaren, Rättvisan. Han dömer mellan Sina slavar i den här världen och i den nästkommande med sin rättvishet. Han är den mest rättvisa och Han förtrycker ingen det minsta, och ingen kommer att få bära den andres bördor utan vi alla kommer att få stå till svars för det som vi själva har gjort. Han straffar inte en människa mer än den förtjänar på grund av sina synder. Han ger människorna deras rättigheter. Han styr universum rättvist.

Al-Shaakir, Al-Shakoor – Den Tacksamme, Uppskattaren. Han är Den som uppskattar den minsta gärningen och förlåter de största misstagen. Han mångdubblar utan gränser gärningar som är uppriktiga. Han uppskattar dem som tackar Honom och Han kommer ihåg dem som kommer ihåg Honom. Vemhelst som drar sig närmare Honom med rättfärdiga gärningar, drar Han Sig närmare honom mer än så.

Al-Haqq – Sanningen. Han är sanningen själv. Han är sann i alla Sina egenskaper och Hans egenskaper är perfekta. Han finns och ingenting kan finnas utom genom Honom. Hans ord är sanningen och mötet med Honom är sant. Hans Budbärare, böcker, Hans religion är sanningen. Att vi måste dyrka Honom Ensam är sant. Allt som har med Honom att göra är sant.

Al-Waasi – Den allomfattande. Han är så omfattande att ingen kan prisa Honom som han förtjänar.

Al-Raheem, al-Rahman, al-Barr, al-Raóof – Den barmhärtige, Den nåderike, Källan av godhet, Den medlidsamme. Han är den mest barmhärtige och den mest snällaste och Han är godheten själv. Alla de goda sakerna i livet och i det nästkommande kommer från Honom.

Al-Quddoos – Den Helige. Han är den helige

Al-Azeez – Den allsmäktige. Till Honom tillhör all makt och förmåga, styrkans makt, herraväldets makt och oövervinnlighetens makt. Ingen av Hans skapelser kan skada Honom. Han har lagt under sig allt som existerar och hela skapelsen är under Hans kontroll och lyder Hans makt.

Al-Hameed – Den prisvärde. All pris tillhör Honom genom Hans Namn, Egenskaper och gärningar. Han har de mest vackraste namnen, de mest perfekta egenskaperna och de mest perfekta och vackraste gärningarna. Han är alltid givmild och rättvis i Sina gärningar.

Al-Kabeer – Den störste. Han är den störste i allting, mer mäktigare, mer majestätisk och mer upphöjd än någonting. Hans slavars hjärtan är fyllda med vördnad och respekt för Hans makt och underkastar sig ödmjukt Hans ära.

Al-Aliyy, al-A´laa – Den upphöjde, Den högste. Han är den mest upphöjde i alla lägen, i Sitt väsen, i Sin status, i Sina egenskaper och i Sitt herravälde. Han är den som reste över Tronen och Som bestämmer allting. I alla Hans egenskaper som man beskriver Honom på som makt, stolthet, ära och skönhet så når Han toppen av allt.

Al-Qawiy, al-Mateen – Den starkaste, Den faste. Han är den mest starke och den mest faste.

Al-Qahhaar – Underkuvaren. Han är den som alla skapelser underkastar sig till på grund av Hans makt och styrka. Allting ligger under Honom.

Al-Fattaah – Öppnaren. Han dömer mellan Sina slavar enligt Hans lag. Han öppnar ögonen på de som är uppriktiga, och öppnar deras hjärtan så att de kan känna Honom, älska Honom och vända sig till honom i ånger. Han öppnar dörren till all slags barmhärtighet och förnödenheter för Sina slavar och Han skapar olika sätt som de kan få förtjäna de goda saker i det här livet och i det nästkommande.

Jaami´al-Naas – Samlaren av människor. Han kommer att samla alla människor på Dagen det inte finns några tvivel om. Han vet allt om deras gärningar och det finns ingenting som Han inte vet om. Han kommer att samla alla delar av deras kroppar som har försvunnit eller som har blivit förändrade till någonting annat. Han kommer att samla alla de som har dött från de tidigaste tiderna till de senaste tiderna. Detta kommer Han att göra med Sin makt och vida kunskap

Al-Hayy – Den evigt levande. Han är fullständigt levande utan slut.

Al-Noor – Ljuset. Han är himlarnas och jordens ljus, som lyser upp hjärtan på de som har riktig kunskap om Honom. Han ger dem kunskap om Honom och fyller deras hjärtan med ljuset av Hans vägledning. Han är Den som lyser upp himlarna och jorden med ljuset som han har placerat däri. Hans slöja, täckmantel är av ljus och om Han skulle ta bort den så skulle allting så långt som Han kan se av Sin skapelse bli bränd.

Al-Mu´ti – Givaren. Ingen kan hindra det han ger och ingen kan ge det han hindrar. Han är den som ger till vem Han vill.

Al-Shaheed – Vittnet. Han är den som vakar över allting och hör alla röster, höga eller låga. Han ser allt som existerar litet eller stort. Han är vittnet som ser alla goda eller dåliga gärningar som Hans slavar gör.

Al-Mubdi´ – Frambringaren. Han satte igång skapelsen för att testa dem, vilka som är bäst i gärningar. Han påbörjade skapelsen i olika steg och Han förnyar den ständigt.

Al-Mughni – Den som gör rik. I Hans hand finns skatterna av himlarna och av jorden, skatterna av den här världen och av den nästkommande. Han ger skapelsen tillräckligt så att de inte behöver söka hjälp av någon annan. Han ger gudomlig kunskap och verkligheten om tron till speciella människor. Han har fyllt deras hjärtan med det.

Al-Awwal, Al-Aakhir, Al-Zaahir, Al-Baatin – Den förste, Den siste, Den uppenbare, Den fördolde. Profeten förklarade vad det här betyder, han sa till sin Herre: ”Du är Den förste och det finns ingenting före Dig. Du är Den siste och det finns ingenting efter Dig. Du är Den uppenbare och det finns ingenting över Dig. Du är Den fördolde och det finns ingenting under Dig.

Han har många andra namn och attribut. Han är bland annat:, Al-Haadi, Al-Salaam, Al-Mu´min, Al-Muhaymin, Al-Jabbaar, Al-Mutakabbir, Al-Kareem, Al-Jawaad, Al-Wahhab, Al-Majeed, Al-Azeem, Al-Jaleel, Al-Qadeer, Al-Lateef, Al-Haseeb, Al-Raqeeb, Al-Hafeez, Al-Muheet, Al-Muqeet, Al-Wakeel, Dhoo´l-Jalaali wa´l-Ikraam, Al-Qayyoom, Badee al-Samawaati wa´l-Ard, Al-Qaabid, Al-Baasit, Al-Maani´, Al-Muéed, Al-Faáal lima yureed, Al-Ghaniy, Al-Qareeb, Al-Mujeeb, Al-Kaafi, Al-Rasheed, Al-Haleem, Al-Samad och Han har många, många fler namn.

Vad kan vi göra för att Allah ska älska oss?

Allah har sagt: ”Säg (O Muhammed till människorna); Om ni älskar Allah så följ mig. Allah kommer då att älska er och förlåta er era synder, för Allah är mången gång Förlåtande, Den Mest Barmhärtige.”

(Koranen 3:31)

Så om vi följer Allah´s ord i Koranen och Profetens sunnah så kommer Allah att älska oss. Vi ska försöka att göra vårt bästa i att lyda Allah. Det finns mycket man kan göra om man vill vinna Allah´s kärlek och ingen kärlek är så stor som den som Allah besitter.

Om vi fruktar Allah och alltid har honom i våra tankar, så hjälper det oss att hålla oss ifrån synder och komma närmare Allah´s kärlek. Allah vill att vi ska frukta Honom så att vi undviker synder och istället gör goda gärningar. Det var en gång en man som var rädd för Allah och som inte riktigt var säker på om Allah skulle acceptera hans gärningar eller inte. Så han sa till sina barn att när han dog så skulle de ta hans kropp och bränna den och kasta askan i havet på en blåsig dag. Hans söner gjorde det men Allah samlade ihop alla partiklar och sa: ”Varde!” och då stod mannen där, varpå Allah frågade honom varför han gjorde som han gjorde. Mannen sa då att det enda som fick mig att göra det var för att jag var rädd för Dig. Då förlät Allah honom. Den här mannen fick Allah´s förlåtelse bara för att han fruktade Allah.

Vi kan också vinna Allah´s kärlek genom att vi lyder Allah genom att göra bön, betala zakaat, ge sadaqah, fasta, göra jihaad, göra goda gärningar och följa all annan sunnah som Profeten gjorde. Vi måste göra det här medan vi kan, medan vi fortfarande är friska, starka och har möjlighet. Det finns människor som är sjuka, svaga och fattiga och som inte orkar eller kan göra så mycket och önskade att de kunde göra mer för Allah´s skull.

De gärningarna som är mest älskade av Allah är de som man gör regelbundet även om de är få. Allah prövar oss människor genom att ge oss olika prövningar här i livet. Allah har sagt i Koranen att Han ska pröva oss med olika prövningar som till exempel. hunger, förlust av rikedomar och av liv. Allah prövar dem Han älskar och Han ser genom prövningarna om vi är starka i vår tro, om vi är tacksamma och om vi har tålamod. Vi ska försöka att vara tacksamma för allting, för även om en svår prövning drabbar oss så får vi belöning för den om vi har tålamod och vi blir också av med synder. Profeten sa: ”När ett barn till en tjänare dör så frågar Allah änglarna om de har tagit ut livet från Hans tjänares barn. När änglarna svarar ja så säger Allah till dem: Har ni tagit frukten av hans hjärta? När änglarna svarar ja så frågar Allah dem vad Hans tjänare sa när de gjorde det. Då svarar änglarna: Han prisade Dig och sa: Vi tillhör Allah och till Honom ska vi återvända. Då säger Allah, bygg ett hus till Min tjänare i paradiset och ge det namnet ´huset av pris´.

Se vilken belöning man kan få om man är tacksam till Allah och har tålamod. Allah säger i Koranen att vi ska vara tacksamma till Honom och aldrig vara otacksamma mot Honom. För varje prövning som drabbar oss till exempel. genom svårigheter, sjukdom och sorg så blir vi av med synder. När en prövning drabbar en människa så ska man försöka ha sabr. Allah har sagt att de som har tålamod ska få jätte stor belöning. Tålamod är också en av de största och bästa gåvorna Allah kan ge till en människa. Det är bättre att ha tålamod än att till exempel bli arg. Det var en man som frågade Profeten Muhammed om ett råd och Profeten sa till honom: ”Bli inte arg.” Mannen frågade Profeten samma sak flera gånger och varje gång svarade Profeten samma sak: ”Bli inte arg.” Profeten sa en gång: ”Den starke mannen är inte han som brottas utan den starke mannen är han som kan kontrollera sig när han är arg.”

När Allah älskar någon så kallar Han på ängeln Jibril och säger till honom: ´Sannerligen, Jag älskar den och den,´ och du ska också älska honom, och då älskar Jibril honom. Sen meddelar Jibril detta till änglarna i himlen och säger till dem att Allah älskar den och den och ni ska också älska honom, då börjar änglarna i himlen att älska honom, och sedan blir han tilldelad ära här på jorden.©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com